AML Srbija

Kazne obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma su krivična dela.

Sankcija za izvršenje datog krivičnog dela se ogleda u krivičnom gonjenju i kažnjavanju učinilaca.

Krivično delo pranje novca predstavlja izvršavanje konverzije ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti.

Predviđena kazna za ovo krivično delo u Republici Srbiji iznosi do 5 godina zatvora uključujući i novčanu kaznu, a ukoliko je iznos novca koji je predmet krivičnog dela iznad jedan milion i pedsto hiljada dinara , kazna iznosi do 10 godina zatvora uključujuči i novčanu kaznu.

Ako se ovo delo izvrši u grupi, kazna zatvora iznosi do 12 godina.

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovo krivično delo kazniće se kaznom zatvora do 12 godina ukoliko je znalo, odnosno moglo i bilo dužno da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren kriminalnom delatnošću.

Krivično delo pranje novca je regulisano u članu 245. Krivičnog zakonika.

Privredni prestupi:

Privredni prestupi su regulisani u članovima 117., 118. i 119. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

 1. Privredni prestupi koje izvrši pravno lice koji se kažnjavaju novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000 do 3.000.000 dinara predviđeni su članom 117. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
   
  Neki od privrednih prestupa koji se kažnjavaju ovom novčanom kaznom su:
  Ako pravno lice:

  • ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke;
  • ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 52. st. 1. i 2.);
  • ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima i na propisan način (član 73.);
  • privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 75.);
  • podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu;
  • ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način.
 2. Privredni prestupi koje izvrši pravno lice koji se kažnjavaju novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 predviđeni su članom 118. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma.
   
  Neki od privrednih prestupa koji se kažnjavaju ovom novčanom kaznom su:
  Ako pravno lice:

  • ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;
  • uspostavi poslovni odnos sa strankom, a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga;
   izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere;
  • ne prikupi podatke o platiocu i primaocu plaćanja i ne uključi ih u obrazac ili poruku koji prate prenos novčanih sredstava tokom celog puta kroz lanac plaćanja;
  • ne proveri tačnost prikupljenih podataka, na način propisan u čl. 17–23. ovog zakona, pre prenosa novčanih sredstava.
 3. Privredni prestupi koje izvrši pravno lice koji se kažnjavaju novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara predviđeni su članom 119. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma.
   
  Neki od ovih privrednih prestupa koji se kažnjavaju ovom novčanom kaznom su:
  Ako pravno lice:

  • ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 104. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koje pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije;
  • ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom u slučajevima kada ne može da izvrši radnje i mere iz člana 7. stav 1. tač. 1)–4) ovog zakona;
  • ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način prilikom utvrđivanja identiteta stranke koja je pravno lice;
  • ne pribavi pismenu izjavu stranke ukoliko posumnja u istinitost pribavljenih podataka ili verodostojnost predstavljene dokumentacije;
  • ne pribavi sve podatke na propisani način prilikom utvrđivanja identiteta zastupnika stranke koja je pravno lice.

Prekršaji:

Prekšaji su regulisani čl. 120. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Čl. 120. predviđa da će preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 117. ovog Zakona biti kažnjen novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara;

Ukoliko izvrši neku radnju iz čl. 118., biće kažnjen novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 dinara;

Ukoliko izvrši neku radnju iz čl.119., biće kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara.

Ako fizičko lice izvrši neku od radnji iz čl. 117. i 118. ovog zakona, biće kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara.

Prekšaji za koje odgovara advokat:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj advokat ako:

 1. ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način;
 2. ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima i na propisan način.

Prekršaji za koje odgovara javni beležnik:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj javni beležnik ako:

 1. ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način;
 2. ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima i na propisan način.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija