AML Srbija

Izrada internih akata

Izrada internih akata je pored obuke ovlašćenih lica i zaposlenih, jedna od apsolutno najvažnijih stvari. Nejasno definisani interni akti kojima se upravlja odnos sa klijentima koji mogu biti predmet AML mogu prouzrokovati neadekvatnu obradu klijenata ili transakcija što na kraju može imati za posledicu KRIVIČNU ODGOVORNOST.

Izrada internih akata mora biti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Svakako da se u obzir moraju uzeti apsolutno svi detalji neophodni za adekvatnu kontrolu klijenata i transakcija. Pod ovim detaljima se pored Zakona treba obatiti pažnju na Praksu, Smernice, Indikatore i još mnogo detalja.

Eksperti Srpskog AML udruženja u saradnji sa eksternim saradnicima mogu izvršiti reviziju postojećih ili izraditi nove interne akte koji će biti u potpunosti usklađeni sa zakonom. Ovo je apsolutno neophodno za pravilnu obradu klijenata i transakcija.

Ostale usluge:

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija