AML Srbija

Interna revizija

Srpsko AML Udruženje će jednom godišnje ili češće po potrebi (ukoliko poslovanje člana to zahteva) ili zahtevu člana, vršiti internu reviziju o poslovanja člana, transakcija, sačinjavaju i čuvanju dokumentacije kao i ostalim obavezama članova propisanim zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Interna revizija će se vršiti na reprezentativnom uzorku a na kraju će eksperti društva sačinjavati izveštaj i ukazivati na propuste, ukoliko ih bude, i pomagati članovima da iste i otklone. Interna revizija predstavlja test uskladjenosti internih akata i poslovanja člana kao i AML politike i procedura klijenta.

Treba naglasiti da Interna AML revizija nije finansijska revizija i da je ona najbolja moguća dostupna provera uskadjenosti članova udruženja i zakona o sprečavanju novca I finansiranju terorizma.

Cilj interne revizije je, usklađivanje poslovanja članova sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kao i da pomogne članovima da prepoznaju i da ih uputi na sprecavanje radnji koje za posledicu mogu imati KRIVIČNU kao i druge vrste odgovornosti koje mogu proizići iz zakona i tako doprinese opštoj borbi Republike Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Izrada internih akata je pored obuke ovlašćenih lica i zaposlenih, jedna od apsolutno najvažnijih stvari. Nejasno definisani interni akti kojima se upravlja odnos sa klijentima koji mogu biti predmet AML mogu prouzrokovati neadekvatnu obradu klijenata ili transakcija što na kraju može imati za posledicu KRIVIČNU ODGOVORNOST.

Izrada internih akata mora biti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Svakako da se u obzir moraju uzeti apsolutno svi detalji neophodni za adekvatnu kontrolu klijenata i transakcija. Pod ovim detaljima se pored zakona treba obatiti pažnju na Praksu, Smernice, Indikatore i još mnogo detalja.

Eksperti Srpskog AML Udruženja u saradnji sa ekternim saradnicima mogu izvršiti reviziju postojećih ili izraditi nove interne akte koji će biti u potpunosti usklađeni sa zakonom. Ovo je apsolutno neophodno za pravilnu obradu klijenata i transakcija.

Ostale usluge:

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata