AML Srbija

Šta su to smernice?

Smernice su preporuke za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma, koje Ogran iz člana 104. Zakona donosi samostalno ili u saradnji sa drugim organima.

Smernice predstavljaju uputstvo ovlašćenim menjačima i javnim poštanskim operatorima kako da sprovedu pristup zasnovan na proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kako da izrade i redovno ažuriraju analizu rizika i efikasno upravljaju rizikom kroz primenu adekvatnih radnji i mera, u cilju otkrivanja i sprečavanja pranja noca i finansiranja terorizma.

Šta je rizik?

Rizik je funkcija tri činioca: pretnje, ranjivosti i posledice.

Pretnja je lice ili grupa lica, odnosno aktivnost, koji mogu naneti štetu obvezniku.
Ranjivost se ogleda u nedovoljnom poznavanju propisa koji regulišu ovu oblast, neadekvatna primena zakonskih propisa.
Posledica predstavlja štetu koju bi pranje novca i finansiranje terorizma moglo prouzrokovati obvezniku, društvu, privredi i finansijskom sistemu.

Šta je procena rizika?

Procena rizika je donošenje ocene o pretnjama, ranjivosti i posledicama.

Cilj smernica je da ovlašćeni menjači i javni poštanski operator uspostave delotvorne sisteme za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kako ne bi bili iskorišćeni za aktivnosti pranja novca i finansiranja terorizma i kako bi bili usklađeni sa relevantnim standardima u ovoj oblasti.

Postupak procene rizika:

Postupak ima četiri faze:

 1. Prepoznavanje različitih vrsta rizika
 2. Analiza rizika
 3. Upravljanje rizicima
 4. Nadzor nad rizicima i ažuriranje procene rizika

Prepoznavanje različitih vrsta rizika:

Postoje više vrsta rizika:

1. Geografski rizik:

Pod geografskim rizikom se podrazumeva procena izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma koja zavisi od države porekla stranke, odnosno lica koje obavlja transakciju i područja odnosno teritorije gde je lociran obveznik. Mora da vodi računa o tome da li stranka ili stvarni vlasnik ima sedište, odnosno obavlja delatnost u datoj državi.

Viši rizik imaju one stranke koje potiču iz države:

 • Prema kojoj su UN, Savet Evrope, OFAC ili druge međunarodne organizacije primenile sankcije, embargo ili slične mere;
 • Kada su od strane kredibilnih institucija ( FATF, Savet Evrope, MMF, Svetska banka) označene kao države koje ne primenjuju adekvatne mere za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
 • Koje su od strane kredibilnih institucija ( FATF, UN) označene kao države koje podržavaju ili finansiraju terorističke aktivnosti ili organizacije;
 • Koje su od strane kerdibilnih institucija (Svetska banka, MMF) označene kao države s visokim stepenom korupcije i kriminala.
 • Ministar finansija na osnovu ovlašćenja iz Zakona formira tkz. belu listu i tkz. crnu listu država.

2. Rizik stranke:

Rizik stranke predstavlja procenu da li je stranka povezana sa višim rizikom od pranja novca i finansiranje terorizma i koliko verovatno da će određena kategorija stranke zloupotrebiti obveznika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

Na veći rizik ukazuju sledeće aktivnosti:

 • Stranka odbija da pokaže ličnu ispravu;
 • Stranka izbegava obaveze, odnosno okleva da nastavi sa transakcijom nakon što je obaveštena da treba da se identifikuje;
 • Stranka menja informacije koje je dala nakon što se od nje zahteva više detalja.
 • Stranka iskazuje zabrinutost zbog namere da obveznik dostavi podatke Upravi;
 • Stranka pokušava da smanji iznos transakcije nakon što je saznala da treba da se identifikuje.

3. Rizik transakcije i usluge:

Obveznik mora da proceni verovatnoću da će stranka zloupotrebiti obveznika odnosno transakciju za pranje novca ili finansiranje terorizma. On mora da proceni uticaj takve pojave na isti način na koji procenjuje i rizik stranke.

Postoje aktivnosti koje mogu da ukažu na veći rizik poput:

 • Transakcije u iznosu nešto nižem od 5 000 evra;
 • Više međusobno povezanih transakcija u iznosu nešto nižem od 5 000 evra;
 • Neuobičajeno učestale transakcije gde su novčanice pohabane, odnosno oštećene, odnosno upakovane u omote različitih banaka;
 • Transakcije zamene većeg iznosa novca iz jedne u drugu stranu valutu (konverzija velikih iznosa).

Analiza rizika:

U procesu izrade analize rizika obveznik procenjuje verovatnoću da li će se njegovo poslovanje iskoristiti u svrhu pranja novca ili finansiranje terorizma.
S toga, on je dužan da indetifikuje izvore rizika.

Analiza rizika mora da sadrži:

 1. Analizu rizika u odnosu na celokupno poslovanje obveznika;
 2. Analizu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, odnosno usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti, odn. transakcije.

Analiza rizika za svaku stranku, poslovni odnos, transakciju ima za posledicu stvaranje kriterijuma za svrstavanje stranke, transakcije, poslovnog odnosa u jednu od kategorija rizika.

Kategorije su:

 1. kategorija niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;
 2. kategorija srednjeg rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;
 3. kategorija visokog rizika od pranja novca i finansiranje terorizma.

Upravljanje rizicima:

Upravljanje rizicima znači da obveznik jasno definiše prioritete i aktivnosti za svaku meru i radnju i da sprovodi politiku primerenu procenjenom riziku. Za to je potrebno da se angažuju sve organizacione jedinice (npr. sva menjačka i blagajnička mesta) kod obveznika, sa jasnom ulogom, nivoom ovlašćenja i odgovornosti koju ima svaka organizaciona jedinaca u odnosu na druge organizacione jedinice i obveznika u celosti.

Nadzor nad rizicima i ažuriranje procene rizika:

Obveznik je dužan da analizu rizika redovno ažurira i redovno preispituje kako bi utvrdio da li su se rizici promenili i u kojoj meri.

Obveznik ažuriranju rizika treba da pristupi uvek kada menja svoju politiku i stretegiju i kada uoči nedostatke u efikasnosti uvtđenih mera i radnji. Po završenom nadzoru, obveznik je dužan da sačini dokument i dostave ga rukovodstvu.

Obveznik je dužan da izradi dokument- Procena rizika koji dostavlja nadzornom organu, na njegov zahtev. Nije definisano Zakonom do koje mere treba da bude detaljan dokument, ali mora da sadrži rezultate procene rizika koji moraju da budu jasni i da se razume kako se do njih došlo.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija