AML Srbija

Indikatori

Indikatori su pokazatelji koji imaju za cilj da prepoznaju lica i transakcije za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Izrada indikatora predstavlja jednu od radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca koje su obveznici dužni da preduzmu u skladu sa čl. 5 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Organi iz čl. 104. Zakona izrađujuju liste indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Obveznik je dužan da izradi listu indikatora i prilikom izrade je dužan da unese i indikatore koje su izradili i Organi iz čl. 104. Zakona.

Prilikom izrade liste indikatora, obveznik mora da uzme u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim krakteristikama stranke.

Svaki obveznik je dužan da izradi listu indikatora koja je vezana za njegovu poslovnu delatnost.

 1. Lista indikatora za banke:

Ukupno ih ima 37, a neki od njih su:

 • Gotovinske uplate ili bezgotovinski priliv na račune fizičkih lica i prenos novca u korist trećih lica (pravnih i fizičkih) u zemlji i inostranstvu, pri čemu se može zaključiti da takve transakcije nisu u skladu sa uobičajenom, odnosno očekivanom aktivnošću klijenata.
 • Polaganje većeg iznosa gotovine kao depozita za dobijanje kredita i neočekivani zahtev klijenta da kredit otplati pre roka (ubrzo nakon odobravanja ili nakon kratkog perioda otplate) u situaciji kada klijent ne može da dokaže poreklo tog novca ili kada postoji nekslad između visine tog iznosa i poslovne aktivnosti klijenta.
 • Uplate (gotovinske i bezgotovinske) na račun pravnih lica, a zatim transfer novca sa računa lica na račune fizičkih lica, koja se odmah, odnosno u kraćem vremenskom periodu po prijemu gotovinski podižu, a za koje nema ekonomske ili druge logičke opravdanosti.
 • Transakcije po osnovu datih, primljenih i vraćenih avansa koji nisu u skladu sa poslovanjem klijenata (npr. vraćeni avansi po osnovu nerealizovanih kupoprodajnih ugovora)
 • Klijent raspolaže novčanim sredstvima na računima ili vrši transakcije po različitim osnovama koji nisu u skladu sa uobičajenim aktivnostima ili profilom klijenta.

 1. Lista indikatora za ovlašćene menjače:

Ukupno ih ima 24, neki od njih su:

 • Više povezanih transakcija u iznosima manjim od iznosa predviđenog za prijavljivanje gotovinskih transakcija po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizm, a koje ukupno prelaze taj iznos;
 • Stranka u velikim iznosima vrši zamenu novčanica u veći apoenima za novčanice malih apoerna ili zamenu novčanica malih apoena za novčanice velikih apoena u istoj valuti (ustinjavanje ili ukrupljavanje novčanica) naročito ako takve transakcije nisu karakteristične za stranku;
 • Stranka vrši zamenu pohabanih i oštećenih novčanica u značajnom iznosu;
 • Strana vrši zamenu novčanica koje su umotane i upakovane što nije uobičajeno za stranku;
 • Stranka predaje menjaču za zamenu neprebrojan novac. Nakon prebrojavanja, stanka smanjuje transakciju na iznos koji je nešto ispod limita za koji postoji zakonska obaveza prijavljivanja

 1. Lista indikatora za duštva za upravljanje investicionim fondovima i kastodi banke:

Ukupno ih ima 25, a neki od njih su:

 • Stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i obavljanja poslovnih aktivnosti u vezi kupovine i prodaje investicionih jedinica istupa isključivo preko punomoćnika;
 • Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti;
 • Stranka dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična;
 • Stranka čija je struktura takva da je teško utvrditi stvarnog vlasnika ili lice koje ima kontrolni udeo (stranke koje koriste treća lica, fondacije, trastovi ili slična lica stranog prava, zatim dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije).

 1. Lista indikatora za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima:

Ukupno ih ima 10, a neki od njih su:

 • Stranka koja je član dobrovoljnog penzijskog fonda je nezaposleno fizičko lice i vrši uplatu doprinosa za sebe po ugovoru o članstvu, isključivo uplaćujući novac i to jednokratno u velikom iznosu, odnosno prema ugovorenoj dinamici ulaganja;
 • Stranka je fizičko lice koje se obavezalo da uplaćuje novac fondu u korist brojnih članova dobrovoljnog penzijskog fonda, a koja pri tom nisu ni u kakvom srodstvu sa strankom;
 • Stranka, član fonda, domaće ili strano fizičko lice u starosnoj dobi blizu 58 godine, vrši velike uplate novca u dobrovoljni penzijski fond sa najavom da će celokupan ulog povući čim navrši 58 godina (minimalna starosna granica za povlačenje) iako se i dalje očekuje povoljan trend rasta vrednosti investicione jedinice;
 • Stranke obveznici uplate doprinosa - pravna lica, poslodavci ili organizatori vrše velike uplate doprinosa za fizička lica blizu 58 godina starosti sa najavom da će celokupan ulog povući čim navrše 58 godina (minimalna starosna granica za povlačenje) iako se i dalje očekuje povoljan trend rasta vrednosti investicione jedinice;
 • Stranke, domaća i strana fizička kao i pravna lica, odnosno obveznici uplate koja uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond u korist članova fonda koja su vrlo blizu maksimalne starosne granice (70 godina) kada je moguće povlačenje sredstava iz penzijskog fonda.

 1. Lista indikatora za faktoring:

Ukupno ih ima 28, a neki su:

 • Stranka koja ustupa potraživanja iz poslovanja Faktoru često menja privredna društva Dužnike (kupce) od kojih se neka ne bave prevashodno ili uobičajeno delatnošću za koju primaju robu;
 • Stranka iznenada počinje da nudi Faktoru otkup potraživanja i za neku drugu isporučenu robu ili izvršene usluge Dužniku (kupcu) koje nisu uobičajene za poslovnu delatnost Dužnika;
 • Faktor je otkrio da je stranka ustupila potraživanja na osnovu lažnih faktura i druge dokumentacije (fiktivne isporuke) koju je prosledila Dužniku (kupcu) te da postoji ili je postojala povezanost stranke i Dužnika (kupca) preko lica koji su osnivači i ovlašćena lica;
 • Faktor je otkrio ili ima saznanja da stranka svoja potraživanja ustupa na osnovu izvršenih fakturisanja Dužniku - novoosnovanom privrednom društvu (kupcu) koje ubrzo gasi svoje poslovanje (fiktivno privredno društvo);
 • Faktor ima saznanja da stranka nudi otkup potraživanja i drugim faktoring privrednim društvima i da pri tome daje različite podatke o poslovanju koji odstupaju od realnog stanja (podaci o dužnicima, jemstvu, iskazanim računima, JCI, dospeća potraživanja itd.).

 1. Lista indikatora za osiguravajuća društva:

Ima ih ukupno 11, neki od njih su:

 • Veoma visoke premije osiuguranja koje stranka uplaćuje godišnje ili paušalno;
 • Stranka uplaćuje velike iznose premija za više polisa osiugranja, posebno u slučajevima kada su polise zaključene u kraćem vremenskom periodu ili plaćane obveznicima stare devizne štednje;
 • Postoji sumnja da su polise osiguranja zaključene na lažna imena, na imena drugih lica ili su prijavljene adrese lažne;
 • Isto lice je vlasnik većeg broja polisa kod različitih osiguravajućih društava, posebno ako postoji i saznanje da su ugovori o osiguranju sklapani u kraćem vremenskom periodu;
 • Vlasnik polise često vrši izmene ugovora o osiguranju zahtevajući polisu sa većom premijom ili da sa mesečnoh plaćanja pređe na godišnje ili paušalno plaćanje premija.

 1. Lista indikatora za brokersko dilerska društva:

Ima ih ukupno 36, a neki od njih su:

 • Stranka se prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i ispostavljanja naloga za trgovanje investicionom društvu obraća isključivo preko punomoćnika;
 • Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti;
 • Stranka dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili se trgovanje obavlja na berzama iz tih zemalja;
 • Znatna i neočekivana geografska udaljenost između lokacije stranke i obveznika sa kojim stranka uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;
 • Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična.

 1. Lista indikatora za organizatore posebnih igara na sreću u igračnicama:

Ukupno ih ima 12, a neki od njih su:

 • Stranka za potrebe identifikacije daje na uvid dokumenta koja izgledaju kao da su falsifikovana, izmenjena ili netačna ili pak predaje na uvid samo kopiju dokumenata za ličnu indetifikaciju;
 • Stranka protestvuje da na zahtev ovlašćenog lica u igračnici pruži na uvid dokument za ličnu identifikaciju ili daje lažne podatke;
 • Dokumenta koja stranka predaje za potrebe identifikacije izdata su u inostranstvu i postoje razlozi zbog kojih provera njihove autentičnosti nije moguća;
 • Stranka se pojavljuje u društvu sumnjivih osoba ili je poznato da je bila kažnjavana za neka krivična dela.
 • Sumnjive aktivnosti u vezi sa kupovinom čipova za igru u kazinu:
  Dve ili više stranaka kupuju čipove za gotov novac (transakcija je na nešto niži iznos od iznosa koji se prijavljuje po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizama) a zatim se kockaju sa minimalnim iznosima. Stranke naknadno spajaju svoje čipove i jedna od njih ide na šalter da unovči čipove.

 1. Lista indikatora kod priređivača igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije:

Ima ih 20, neki od njih su:

 • Stranka pristupa sa IP adrese (Internet Protocol address) iz zemlje i/ ili regiona koji se nalaze na tkz. “crnoj listi“;
 • Stranka je državljanin zemlje koja ne poštuje standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Obveznik ima saznanja da stranka pokušava da prikrije IP adresu;
 • Obveznik ima saznanja da je stranka bila kažnjavana za neka krivična dela.
 • Stranka je politički izloženo lice, odnosno domaći i/ili strani funkcioner.

 1. Lista indikatora za društvo za reviziju i samostalni revizor:

Ukupno ih ima 38, a neki od njih su:

 • Odgovorno lice stranke ne poznaje dobro svoje poslovanje ili je vidno nezainteresovano za poslovanje;
 • Ovlašćenom revizoru nikada nije bilo omogućeno da pogleda poslovni prostor stranke za koji je zainteresovan (npr. proizvodni deo preduzeća), što može ukazivati na sumnju da se radi o fiktivnom preduzeću;
 • Složena organizaciona struktura stranke u odnosu na delatnost stranke bez postojanja čvrstih razloga za takvu složenost;
 • Stranka vrši transakcije avansnih plaćanja ili prima avansne uplate, a verovatnoća realizacije posla je mala s obzirom na poslovnu politiku stranke;
 • Velike neobjašnjive fluktuacije u bilansu uspeha – neusklađenost bilansnih pozicija (neopravdano visoki prihodi u odnosu na rashode).

 1. Lista indikatora za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti:

Ukupno ih ima 12, a neki od njih su:

 • Ugovorne strane ne nastupaju stvarno u svoje ime i pokušavaju da sakriju identitet stvarnog kupca ili prodavca;
 • Prenos nepokretnosti vrši se sa jednog fizičkog ili pravnog lica na drugo fizičko ili pravno lice bez logičnog objašnjenja za tu vrstu prenosa;
 • Kupac ne pokazuju naročit interes za karakteristike nepokretnosti (kvalitet konstrukcije, lokaciju, datum završetka i primopredaje);
 • Kupac nije posebno zainteresovan za prikupljanje (saznanje) boljih ponuda ili za postizanje boljih uslova plaćanja;
 • Kupac pokazuje izrazitu zainteresovanost za određenu nekretninu i lokaciju i ne ispoljava naročitu zainteresovanost za cenu nepokretnosti (kupovina po svaku cenu).

 1. Lista indikatora za preduzetnike pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga:

Indikatora ima 35, a neki od njih su:

 • Stranka nema zaposlenih, što nije u skladu sa vrstom i obimom poslovanja,
 • Stranka pokazuje veliko zanimanje za prijavljivanje podataka po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Stranka pruža sumnjive ili nejasne informacije;
 • Stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata;
 • Stranka često menja računovođe.

 1. Lista indikatora za lica koja se bave poštanskim saobraćajem:

Ukupno ih ima 5, i to su:

 • Roba koja je upućena poštom je različita od one koja je navedena u izjavi pošiljaoca zbog lažne ili obmanjujuće izjave koju je pošiljalac robe dao;
 • Drago kamenje, plemeniti metali ili neke druge vrednosti se kontinuirano šalju na adrese koje nisu adrese trgovaca ili fabrika koje se bave prometom ili preradom dragog kamenja, plemenitih metala ili onih vrednosti koje se šalju;
 • Lice odbija da se identifikuje ili kada sazna da treba da se identifikuje prekida dalju saradnju;
 • Lice koristi lažno ime, adresu ili broj telefona ili za indentifikaciju daje falsifikovana ili lažna dokumenta;
 • Učestala dostava poštanskih novčanih uputnica istom licu.

 1. Lista indikatora za advokate:

Ima ih ukupno 15, neki od njih su:

 • Stranka podnosi na uvid neodgovarajuće isprave odn. Dokumente u čiju se ispravnost sumnja ili se protivi podnošenju ličnih dokumenata ili prilaže samo fotokopiju ličnih dokumenata;
 • Stranka izbegava lični susret sa advokatom ili kontaktira sa advokatom samo preko trećih lica;
 • Stranka upotrebljava različita imena ili više sličnih, a u stvari različitih adresa;
 • Stranka ne želi da joj se pošta upućuje na adresu u zemlji;
 • Stranka upotrebljava adrese poštanskih fahova ili druge vrste poštanskih adresa umesto adresa ulice, što nije uobičajeno za navedeno mesto ili područje.

 1. Lista indikatora za javne beležnike:

Ima ih ukupno 9, a neki od njih su:

 • Prateća dokumentacija ima nedostatke i ne sadrži uobičajene informacije;
 • Stranka nudi beležniku da plati uslugu u višem iznosu od uobičajenog iznosa koji se naplaćuje za obavljanje određenog pravnog posla;
 • Stranka traži savet radi vršenja pravnog posla koji može biti doveden u vezu sa krivičnim delom;
 • Stranku zastupaju ovlašćena lica u slučajevima kada to nije uobičajeno za određenu vrstu pravog posla;
 • Obaveza dostavljanja dokumentacije nadležnim državnim organima odvraća stranku od stupanja u pravni posao, odnosno bez valjanog razloga otkazuje poslovni odnos zbog zahteva za dodatnim objašnjenjima.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija