AML Srbija

Analiza rizika

Analiza rizika sadrži:

  1. analizu rizika u odnosu na celokupno poslovanje obveznika;
  2. analizu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, odnosno poslovnog odnosa, odnosno usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti, odnosno transakcije.

Na osnovu analize rizika, obveznik svrstava stranku u jednu od sledećih kategorija rizika:

  1. niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje najmanje pojednostavljene radnje i mere;
  2. srednjeg rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje najmanje opšte radnje i mere;
  3. visokog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje pojačane radnje i mere.

Obveznik internim aktima može, pored navedenih, predvideti i dodatne kategorije rizika, i odrediti adekvatne radnje i mere za te kategorije rizika. Obveznik mora utvrditi interne postupke - analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, posebno u delu: utvrđivanja rizika celokupnog poslovanja obveznika; utvrđivanja identiteta stranke, provere identiteta stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz verodostojnih izvora; utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika stranke i provera njegovog identiteta; pribavljanja informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije; redovnog praćenja poslovanja i proveravanja usklađenosti aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

Posebno je važno da svi zaposleni budu upoznati sa tim postupcima, da saglasno istim postupaju, te da ih koriste prilikom obavljanja poslova.

Usluge

AML Srbija obuke

Obuke, seminari
i vebinari
 

AML Srbija izrada internih akata

Izrada
internih akata


 
AML Srbija profilisanje klijenta, transakcija, svetska provera

Profilisanje klijenta,
transakcija, svetska
provera

AML Srbija interna revizija


Interna revizija